Dokumentace systému Bakaláři - "XML část"

Obsah

 1. Přihlášení
 2. Získávání dat
 3. Dokumentace login.aspx

Přihlášení

Varování: Tato část je nekompletní a potřebuje výrazné úpravy

Přihlašování, stejně jako ostatní akce, probíhá přes URL http://server.tld/login.aspx. Pro každé načtení údajů je potřeba předat zašifrované (vypadá to jako jednosměrný hash) údaje v parametru hx. Jak přesně bude vypadat odpověď určuje parametr pm.

Pro výpočet hashe je nutné znát "sůl". Tu zjistíme tak, že parametrem gethx předáme přihlašovací jméno v plain-textu (tak, jak je).

Příklad - získání soli

Stáhneme XML soubor z http://server/login.aspx?gethx=<jmeno>, měl by vypadat asi takto:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <res>1</res>
  <typ>Z</typ>
  <ikod>(kód použitý pro výpočet hashe)</ikod>
  <salt>(sůl)</salt>
  <pheslo></pheslo>
 </results>

Pokud server jméno nezná, odpoví takto (opravdu pošle nevalidní XML):

<res>2</res></results>

Jakmile máme sůl, můžeme se směle pustit do vypočítávání hashe, ovšem pouze za předpokladu, že víme jak. Hash je v tomto případě Base64 reprezentace SHA-512. Hashe musíme vypočítat hned dva: pro první jako zdroj použijeme řetězec <sůl><interní kód><typ><heslo>, pro druhý hash, který později budeme používat jako parametr hx, bude zdroj *login*<uživatelské jméno>*pwd*<první hash>*sgn*ANDR<aktuální datum ve formátu yyyyMMdd>.

Příklad - ověření hashe

URL tentokrát bude http://server/login.aspx?pm=login&hx=<hash>. Neúspěch:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <result>-1</result>
  <message>Chyba přihlášení</message>
 </results>

... a úspěch:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <result>-1</result>
  <message>LOGIN OK</message>
  <verze>14/15.20150623</verze>
  <jmeno>(Příjmení Jméno, třída)</jmeno>
  <typ>Z</typ>
  <strtyp>Žák</strtyp>
  <skola>(Škola)</skola>
  <moduly>(názvy dostupných modulů oddělené hvězdičkami)</moduly>
 </results>

Ukázka - implementace přihlašování v PHP
function login($server, $name, $password) {
 $tmp = file_get_contents($server . "/login.aspx?gethx=" . $name);
 $xml = simplexml_load_string($tmp);
 if(!isset($xml->res) || $xml->res != "1") {
  return false;
 }

 $type = $xml->typ;
 $salt = $xml->salt;
 $icode = $xml->ikod;

 $hash = base64_encode(hash("sha512", $salt . $icode . $type . $password, true));
 $hash = base64_encode(hash("sha512", "*login*" . $name . "*pwd*" . $hash .
  "*sgn*ANDR" . date("Ymd"), true));

 $tmp = file_get_contents($server . "/login.aspx?pm=login&hx=" . $hash);
 $xml = simplexml_load_string($tmp);
 if(!isset($xml->result) || $xml->result != "01") {
  return false;
 }

 return true;
 // Přihlášení proběhlo úspěšně
}

Získávání dat

Načtení všech dat probíhá podobně jako ověření hashe, pouze změníte hodnotu parametru pm na all nebo jméno sekce, která vás zajímá.

Dostupné sekce:

Pokud má pm hodnotu all, pak má odpověď následující tvar:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <xmlsekce>
   (Obsah získaný pomocí pm=sekce)
  </xmlsekce>
  ...
 </results>
Dále se budu zabývat jen jednotlivými sekcemi

Sekce absence
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <result>01</result>
  <message>ABSENCE OK</message>
  <absence>
   <hranice>0,2</hranice>
   <seznam>
    <abs>
     <datum>(Datum ve formátu YYYYMMDD)</datum>
     <den>(Český název dne v týdnu)</den>
     <A>(Nevím, co to je, u mě vždycky 0)</A>
     <AOk>(Počet omluvených hodin)</AOk>
     <AMiss>(Počet neomluvených hodin)</AMiss>
     <ALate>(Počet pozdních příchodů)</ALate>
     <ASoon>(Počet brzkých odchodů)</ASoon>
     <ASchool>(Počet hodin zameškaných kvůli soutěžím atd.)</ASchool>
    </abs>
    ...
   </seznam>
   <zameskanost>
    <nadpis>(Nadpis, dělejte si s ním, co chcete)</nadpis>
    <predmet>
     <nazev>(Plnohodnotný název předmětu)</nazev>
     <oduceno>(Počet hodin, které proběhly nebo počet hodin, které žák navštívil)</oduceno>
     <absbase>(Omluvené + neomluvené hodiny)</absbase>
     <absschool>(Absence kvůli soutěžím)</absschool>
     <abssoon>(Brzké odchody)</abssoon>
     <abslate>(Pozdní příchody)</abslate>
    </predmet>
    ...
   </zameskanost>
  </absence>
 </results>

Sekce akce
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <result>01</result>
  <message>AKCE OK</message>
  <akceall>
   <akce>
    <nazev>(Název akce)</nazev>
    <datum>(Datum ve formátu YYYYMMDD)</datum>
    <cas>(Lidsky čitelné časové rozpětí, může být prázdné)</cas>
    <popis>(Popis)</popis>
    <zobrazit>(Číslo <0;2>, nevím, jak přesně funguje)</zobrazit>
   </akce>
   ...
  </akceall>
 </results>

Sekce pololetni
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <result>01</result>
  <message>POLO OK</message>
  <tabulka>
   <pololeti>
    <polo>
     <sloupec>(Číslo sloupce)</sloupec>
     <rok>(První rok školního roku)</rok>
     <rocnik>(Číslo ročníku)</rocnik>
     <rocnikslovy>(Jméno ročníku, např. první, druhý...)</rocnikslovy>
     <pololeti>(Číslo pololetí s tečkou na konci)</pololeti>
     <opak>(A/N)</opak>
    </polo>
    ...
   </pololeti>
   <predmety>
    <predmet>
     <nazev>(Název předmětu)</nazev>
     <znamky>
      <znamka>
       <sloupec>(Číslo pololetí)</sloupec>
       <value>(Známka)</value>
       <opak>(A/N)</opak>
      </znamka>
      ...
     </znamky>
    </predmet>
    ...
   </predmety>
  </tabulka>
  <souhrny>
   <souhrn>
    <rocnik>(Číslo ročníku)</rocnik>
    <rocnikslovy>(Název ročníku)</rocnikslovy>
    <pololeti>(Číslo pololetí s tečkou na konci)</pololeti>
    <prumer>(Průměr známek)</prumer>
    <zameskane>(Počet omluvených hodin)</zameskane>
    <neomluvene>(Počet neomluvených hodin)</neomluvene>
    <hodnoceni>(Slovní hodnocení)</hodnoceni>
    <vysvedceni>(Datum ve formátu YYYYMMDD)</vysvedceni>
    <opak>(A/N)</opak>
   </souhrn>
   ...
  </souhrny>
  <vychovna>
   <vychovne>
    <rok>(Školní rok, např. 2014/15)</rok>
    <pololeti>(Číslo pololetí, bez tečky na konci)</pololeti>
    <nazev>(Název, titulek...)</nazev>
    <datum>(Datum ve formátu YYYYMMDD)</datum>
    <text>(Popis)</text>
   </vychovne>
   ...
  </vychovna>
 </results>

Sekce predmety
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <result>01</result>
  <message>PREDMETY OK</message>
  <predmety>
   <predmet>
    <nazev>(Název předmětu)</nazev>
    <zkratka>(Zkratka předmětu)</zkratka>
    <ucitel>(Jméno učitele)</ucitel>
    <zkratkauc>(Zkratka jména učitele)</zkratkauc>
    <mailuc>(Email učitele)</mailuc>
   </predmet>
   ...
  </predmety>
 </results>

Sekce predvidac
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <result>01</result>
  <message>PREDVIDAC OK</message>
  <typypru>
   <typ>
    <nazev>(Název hodnoty známky)</nazev>
    <zkratka>(Zkratka hodnoty známky)</zkratka>
    <vaha>(Hodnota/váha známky)</vaha>
   </typ>
   ...
  </typypru>
 </results>

Sekce rozvrhakt
Upozornění: k této sekci se dostanete pomocí hodnoty rozvrh
Varování: tato část je nekompletní a potřebuje výrazné úpravy
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <result>01</result>
  <message>ROZVRH OK</message>
  <rozvrh>
   <typ>akt</typ>
   <kodcyklu>(Kód cyklu)</kodcyklu>
   <zkratkacyklu>(Zkratka cyklu)</zkratkacyklu>
   <nazevcyklu>(Název cyklu)</nazevcyklu>
   <hodiny>
    <pocet>(Počet hodin)</pocet>
    <hod>
     <caption>(Označení hodiny)</caption>
     <begintime>(Čas ve formátu H:MM)</begintime>
     <endtime>(Čas ve formátu H:MM)</endtime>
    </hod>
    ...
   </hodiny>
   <dny>
    <pocet>(Počet dní)</pocet>
    <den>
     <zkratka>(Zkratka dne)</zkratka>
     <datum>(Datum ve formátu YYYYMMDD)</datum>
     <hodiny>
      <hod>
       <typ>(X, H nebo A)</typ>
       (A minimálně 17 (!) dalších nepovinných tagů...)
      </hod>
      ...
     </hodiny>
     ...
    </den>
    ...
   </dny>
  </rozvrh>
 </results>

Sekce rozvrhnext
Varování: tato část je nekompletní a potřebuje výrazné úpravy

Nevím, jak se k této sekci dostat


Sekce rozvrhperm
Varování: tato část je nekompletní a potřebuje výrazné úpravy

Nevím, jak se k této sekci dostat


Sekce suplovani
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <result>01</result>
  <message>SUPLOVANI OK</message>
  <suplovani>
   <den>
    <oznaceni>(Označení dne)</oznaceni>
    <seznam>
     <supl>
      <text>(Popis změny)</text>
     </supl>
     ...
    </seznam>
   </den>
   ...
  </suplovani>
 </results>

Sekce ukoly
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <result>01</result>
  <message>UKOLY OK</message>
  <ukoly>
   <ukol>
    <predmet>(Název předmětu, do kterého úkol patří)</predmet>
    <zkratka>(Zkratka předmětu)</zkratka>
    <zadano>(Datum ve formátu YYYYMMDDHHMM)</zadano>
    <nakdy>(Datum ve formátu YYYYMMDDHHMM)</nakdy>
    <popis>(Popis)</popis>
    <status>(Stav úkolu, např. proběhlo)</status>
    <typ>(Číslo. Nevím, jak přesně funguje)</typ>
    <id>(Zřejmě ID úkolu)</id>
   </ukol>
   ...
  </ukoly>
 </results>

Sekce znamky
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250">
 <results>
  <result>01</result>
  <message>ZNAMKY OK</message>
  <predmety>
   <predmet>
    <nazev>(Název předmětu)</nazev>
    <zkratka>(Zkratka předmětu)</zkratka>
    <prumer>(Průměr, který se má zobrazit uživateli)</prumer>
    <numprumer>(Přesný průměr)</numprumer>
    <prepocet>(?)</prepocet>
    <bodytoznm>(?)</bodytoznm>
    <ctvrt>(Čtvrtletní známka)</ctvrt>
    <znamky>
     <znamka>
      <pred>(Zkratka předmětu)</pred>
      <maxb>(Maximum bodů)</maxb>
      <znamka>(Známka, znak - lze nahradit .5)</znamka>
      <zn>(?)</zn>
      <bd>(?, pravděpodobně počet získaných bodů)</bd>
      <datum>(Datum ve formátu YYMMDD)</datum>
      <udeleno>(Datum a čas ve formátu YYMMDDHHMM)</udeleno>
      <vaha>(Váha známky)</vaha>
      <caption>(Popis)</caption>
      <poznamka>(Poznámka)</poznamka>
      <typ>(?)</typ>
      <ozn>(?)</ozn>
     </znamka>
     ...
    </znamky>
   </predmet>
   ...
  </predmety>
 </results>